Secondary

Languages

คณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
(ปลัดกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายสุภัทร  จำปาทอง (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
นายสุภัทร จำปาทอง
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายสิริฤกษ์  ทองศิวิไล
นายสิริฤกษ์ ทองศิวิไล
(ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายดนุชา  พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
(เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
(ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายประภาศ  คงเอียด
นายประภาศ คงเอียด
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(อธิบดีกรมสรรพากร)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายกฤษฎา บุณยสมิต
นายกฤษฎา บุณยสมิต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางพรกมล ประยูรสิน
นางพรกมล ประยูรสิน
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
(ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
(รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
ผู้ช่วยเลขานุการ