Secondary

Languages

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

-  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 

-  รายงานผลการดำเนินการแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565