Secondary

Languages

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562

 

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

       *  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

       *  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563