Secondary

Languages

คณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566


คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายลวรณ  แสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
(ปลัดกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการ
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
(ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายดนุชา  พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
(เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
(ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(อธิบดีกรมสรรพากร)
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
(อธิบดีกรมสรรพากร)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางพรกมล ประยูรสิน
นางพรกมล ประยูรสิน
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเรืองศักดิ์  สุวารี
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายวิชัย คงรัตนชาติ
นายวิชัย คงรัตนชาติ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายกฤษฎา บุณยสมิต
นายกฤษฎา บุณยสมิต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
(ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
(รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
ผู้ช่วยเลขานุการ