Secondary

Languages

คณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562


คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายประสงค์  พูนธเนศ (ปลัดกระทรวงการคลัง)
นายประสงค์ พูนธเนศ
(ปลัดกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายประเสริฐ บุญเรือง​
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
(ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(อธิบดีกรมสรรพากร)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายกฤษฎา บุณยสมิต
นายกฤษฎา บุณยสมิต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางพรกมล ประยูรสิน
นางพรกมล ประยูรสิน
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ