Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 
1. นายกฤษฎา บุณยสมิต ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ           อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อนุกรรมการ

4. นางกฤษณา  ลิ่มสุวรรณ อนุกรรมการ
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       อนุกรรมการ
6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
7. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มี 3 ข้อ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณาให้คำปรึกษาและกลั่นกรองเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตลอดจนนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา