Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน

1.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานอนุกรรมการ

2.  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

3.  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

อนุกรรมการ

4.  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

5.  พลเอก ดร.สุภมนัส  ภารพบ       

อนุกรรมการ

6.  ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

อนุกรรมการ

7.  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง      

อนุกรรมการ

8.  นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต         

อนุกรรมการ

9.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนุกรรมการ

10. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

11. ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (7)

2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 19 (7)

3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ

4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา