Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเรืองศักดิ์  สุวารี  ประธานอนุกรรมการ
2. นายวิชัย  คงรัตนชาติ อนุกรรมการ 
3. นางสาวดวงแข  ตันติตยาพงษ์       อนุกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       อนุกรรมการ 
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กลยุทธ์แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง และกำกับการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. ดูแลและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเสนอวิธีป้องกันและวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

4. ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ สถานะของความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการกำกับความเสี่ยง และผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา