Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ     อนุกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง             อนุกรรมการ 
5. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   อนุกรรมการ
6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
7. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา           อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา