Secondary

Languages

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3
         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ซึ่งในระดับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-Based Training) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทักษะในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดความรู้และปลูกฝังให้ผู้กู้ยืม รู้คุณค่าของเงินกู้ยืม ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงินและมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนต่อไป    โดยได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 โดยการอบรมหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561  ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ระยะที่ 2 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา และนำส่งให้กับกองทุน ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  
ระยะที่ 3 การประชุมสถานศึกษาเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กองทุนของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในปีการศึกษา 2561 โดยมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม 83 แห่ง ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี และโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560...คลิก
  โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • การดำเนินโครงการพัฒนา "วิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม"...คลิก
  โดย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
 • รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ“เพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ....คลิก
  โดย อาจารย์ชลลดา นันทวิสัย
 • สรุปการดำเนินของสถานศึกษาในโครงงานพัฒนาจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 2561...คลิก 
  โดย อาจารย์ชลลดา นันทวิสัย
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-1
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-2
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-3
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-4
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-5
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-6
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-7
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-8
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-9
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-10
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-11
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-12
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-13
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ-14
วันที่: 
6 July 2018