Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

2562
 
 
การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562
 
1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ...คลิก
2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิก  

3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

 -  แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) ปีการศึกษา 2562  ...คลิก   

 -  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562  ...คลิก

 -  แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2562 ... คลิก

 -  การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ...คลิก 


 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

บริการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา    

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ...คลิก  

 

วันที่: 
11 April 2019