Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
 
ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1
(กยศ.เดิม) สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน
ทั้งนี้ การบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
อนึ่ง สำหรับการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป

 
การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562
 
1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ...คลิก 
2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิก 

3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

 -  แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) ปีการศึกษา 2562  ...คลิก   

 -  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562  ...คลิก

 -  แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2562 ... คลิก

 -  การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ...คลิก  

 -  การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ปีการศึกษา 2562 ...คลิก

-  รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน  2562  

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/   แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทึ่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา) 


4. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.  


5. การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...คลิก  


6. รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2561 - 2562 ผิดที่  ... คลิก   


7. รายชื่อสถานศึกษาที่ยังดำเนินการในระบบ e-Studentloan สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่ครบถ้วน ... คลิก 


 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

 

บริการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา    

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ...คลิก   

 

 

วันที่: 
10 มีนาคม 2563