Secondary

Languages

เอกสารการประชุมสัมมนาฯ ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

  • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินงานกองทุน : พรบ. ฉบับใหม่ โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)... คลิก
  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุน ในปีการศึกษา 2566 โดย รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ)... คลิก
  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2566 โดย ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม (นายวีรศักดิ์ ดวงดารา)... คลิก
  • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ทักษะการเงิน : นักเรียน นักศึกษา โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... คลิก
  • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่องภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL ในปีการศึกษา 2565 และทิศทางการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566
    โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย... คลิก
    โดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย... คลิก
วันที่: 
31 March 2023