Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

  • รายชื่อสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2551-2557 ...คลิก
(ข้อมูล ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 )         

  • รายชื่อสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2559-2563  ...คลิก  
(ข้อมูล ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 )    
วันที่: 
4 กรกฎาคม 2565