Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

  • รายชื่อสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2551-2557 ...คลิก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)           

  • รายชื่อสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2559-2565  ...คลิก  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)         
วันที่: 
16 สิงหาคม 2566