Secondary

Languages

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา วันที่ 5 มิถุนายน 2562 “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการประชุมสัมมนา

“นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • เอกสารประกอบการบรรยาย

​- กำหนดการ“นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ...คลิก

- พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560  ...คลิก

- กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน 2561 ...คลิก

- เรื่องน่ารู้ของนายจ้างในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ...คลิก

- คู่มือการใช้ระบบ e-PaySLF ...คลิก

 

- บรรยายหัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...คลิก

- บรรยายหัวข้อ   แนวทางการให้ผู้จ่ายเงินได้ฯ หักเงินชำระคืนกองทุน

โดย คุณอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...คลิก

- บรรยายหัวข้อ ระบบการหักเงินเดือน ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560

โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา .....คลิก

- เอกสารบรรยาย E-FILING ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ 

โดย คุณศศิรินทร์ ป่าไม้ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ...คลิก

 

  • ดาวน์โหลด  

- คุณพูม ชินโชติกร เจ้าของธุกิจโรงแรม/อสังหาริมทรัพย์...คลิก​

- น้องโน พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร ...คลิก

วันที่: 
1 พฤษภาคม 2562