Secondary

Languages

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหา เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2564 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.studentloan.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียน โดยจะต้องประทับตราส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-016-2600 ต่อ 698 หรือ 089-796-8765

ดาวน์โหลดเอกสาร 

วันที่: 
22 กรกฎาคม 2564