Secondary

Languages

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6

ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

 

 

  • รายชื่อสถานศึกษา

- รายชื่อสถานศึกษาที่เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ...คลิก

  • กำหนดการ

- กำหนดการอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ...คลิก

  • หนังสือเชิญประชุม

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ...คลิก

  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีการศึกษา 2565

​- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ PDF...คลิก

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ WORD ...คลิก

  • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.  

โครงการ ขยะเป็นทุน

โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

โครงการ รู้ยังทำแบบนี้ ก็โกง

โครงการ ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการออม สู่การชำระกองทุน กยศ.

โครงการ ธนาคารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

โครงการ ปลูกจิตสำนึกผู้กู้ กยศ. - 2

โครงการ ล้างมือด้วยเจล ใส่ใจต่อสุขภาพ

- โครงการขยะมีค่าสร้างทุนการศึกษาในอนาคตเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- โครงการ P-Tech Saving Money

- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)

- โครงการทำเจลล้างมือป้องกันการติดเชื้อ

  • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา

- ​บรรยายหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม”

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...คลิก

คลิปวิดีโอ

- กยศ. เอาจริง

- ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วัยเกษียณ

- ปาริชาติ พงษ์คำ (พี่หนู) พนักงานทำความสะอาด ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


- บรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน”

โดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...คลิก

- คลิปวิดีโอ 1

- คลิปวิดีโอ 2

- คลิปวิดีโอ 3

- คลิปวิดีโอ 4


- บรรยายหัวข้อ“บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”

โดย คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...คลิก


- บรรยายหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิดในกำรสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน”

โดย คุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ ...คลิก

- คลิปวิดีโอ

 

หมายเหตุ : 

1) กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมผ่านระบบ Application Zoom

- Computer PC (window 7 ขึ้นไป) / Notebook / Tablet / Smart Phone

- Browser ที่สามารถใช้งานในระบบได้ Internet Explorer / Google Chrome

4) Download Application Zoom และ สแกน QR Code

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom

  • ดาวน์โหลด คู่มือการใช้ระบบ Application Zoom ...คลิก
  • QR Code คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352 และ 353

 

วันที่: 
22 กุมภาพันธ์ 2565