Secondary

Languages

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ในปีงบประมาณ 2567 กองทุน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ดังนี้

- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม :กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565

 

คำสั่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565

 

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

 - สรุปผลโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success)”

 

สรุปผลการอบรมสัมมนาหลักสูตร “สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม (สำหรับข้าราชการ)” รุ่นที่ 2

 

- ประกาศกองทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การประกวดผลงานโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ “พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” ปีที่ 2

วันที่: 
7 เมษายน 2566