Secondary

Languages

อำนาจหน้าที่

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

 

สถานะตามมาตรา 6  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กองทุนเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ตามมาตรา 6/1

กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

3. ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

*กองทุนจะกำหนดให้เป็นทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ได้

4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

5. ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 9

กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6/1 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

1. ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่าย ทำนิติกรรม หรือดำเนินงานใด ๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

2. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน

4. กระทำการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 45

กองทุนมีอำนาจดำเนินการในการติดตามการชำระเงินคืน ดังต่อไปนี้

1. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ

3. ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในการกำหนดมาตรการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุนฯ

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51

กองทุนมีอำนาจแจ้งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ทำการหักเงินได้พึงประเมิน (ได้แก่ เงินเดือน/ค่าจ้าง) ของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนฯแจ้งให้ทราบนำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลาการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย