Secondary

Languages

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565  ...คลิก
  • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565  ...คลิก
  • ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม :กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2565 ...คลิก