Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักสูตรและสาขาวิชาที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
1. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อนุกรรมการ
5. ผู้แทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
8. นายธนู  ขวัญเดช อนุกรรมการ
9. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย           อนุกรรมการ
10. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     อนุกรรมการ
11. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
12. ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่คณะอนุกรรมการฯ

1. พิจารณากำหนดหลักสูตรและสาขาวิชาที่ให้กู้ยืม 5 ลักษณะ ได้แก่

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ลักษณะที่ 5 ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. พิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา