Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนส่งเสริมเป็นพิเศษ

 
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
8. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. อนุกรรมการ
11. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  อนุกรรมการ
12. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   อนุกรรมการ     

 

13. ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุกรรมการ
14. ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   อนุกรรมการ

 

15. ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   อนุกรรมการ

 

16. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
17. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
18. ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กยศ.  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่คณะอนุกรรมการฯ

  1. พิจารณากำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา