Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. นางพรกมล  ประยูรสิน    ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
3. นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์            อนุกรรมการ
4. นางสาววราทิพย์  อากาหยี่ อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

         คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

4. เป็นคณะอนุกรรมการตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม สอดส่อง ดูแล รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้ง หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565

5. ส่งเสริม ทบทวน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา