Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. นางพรกมล  ประยูรสิน    ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ             กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
3. นางสาววราทิพย์  อากาหยี่      อนุกรรมการ
4. นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

         คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  4. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ทบทวน ส่งเสริมการเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา