Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์   ประธานอนุกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำมั่น อนุกรรมการ 
3. ดร.วิจักขณ์  เศรษฐบุตร อนุกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
5. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1.  จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และระบบการรับแจ้งเบาะแส

3. สอบทานให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4. สอบทานการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจกำหนดให้ผู้จัดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับผู้จัดการเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ งบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบภายใน อัตรากำลัง และการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายใน

8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการ และรายงานต่อบุคคลภายนอกในรายงานประจำปีหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย