Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์   ประธานอนุกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำมั่น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.วิจักขณ์ เศรษฐบุตร   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.     เลขานุการ
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
 

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1.  จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์

3. สอบทานให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4. สอบทานการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับผู้จัดการเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบงบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบภายใน อัตรากำลัง และการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายใน

8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย