Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
1. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองบริหารการเสียภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อนุกรรมการ
5. นายวรรณวิทย์  อาขุบุตร อนุกรรมการ
6. ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด อนุกรรมการ
7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
8. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
9. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
   

 

หน้าที่ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

4. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา