Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
1. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
4. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์  อนุกรรมการ
5. นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ อนุกรรมการ
6. นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร อนุกรรมการ
7. นางสาวนันทพร คอวนิช อนุกรรมการ
8. นายจำรัส สว่างสมุทร อนุกรรมการ
9. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  อนุกรรมการ
10. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
11. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   อนุกรรมการและเลขานุการ
12. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  3. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา