Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน

 
 
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง     อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง         อนุกรรมการ
5. นางสาวพอชื่น พรหมโชติชัย            อนุกรรมการ
6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     อนุกรรมการ
7. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา           อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 
 
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7)
2. ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การชำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (8)
4. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน
5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา