Secondary

Languages

คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน

 
 
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ประธานอนุกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน    อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสํานักงบประมาณ    อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง    อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน    อนุกรรมการ
6. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์   อนุกรรมการ
7. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย    อนุกรรมการ
8. ดร.สุจิต จงประเสริฐ    อนุกรรมการ
9. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
หน้าที่คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน
  1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    เกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7)
  2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลให้การชําระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
    และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
  3. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14)
  4. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน
  5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย