Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 6 มีนาคม 2567
ผู้เข้าชม: 49,753

เรียน SET e-Learning ปี 2567 ได้เลย นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ! เปิดโลกความรู้กับ 22 หลักสูตรใหม่!

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ...

เรียน SET e-Learning ปี 2567 ได้เลย นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ! เปิดโลกความรู้กับ 22
วันที่: 5 มีนาคม 2567
ผู้เข้าชม: 338,757

กยศ.คำนวณหนี้กลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน 50,614 รายเสร็จเรียบร้อย พบปิดบัญชีได้ทันทีและจะได้รับเงินคืน 3,494 ราย เริ่มจ่ายคืนแล้วตั้งแต่วันนี้

ลงทะเบียน ขอรับเงินคืน กลุ่มบังคับคดี/อายัดเงิน ...คลิก 4 มีนาคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ตามพ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566...

กยศ.คำนวณหนี้กลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน 50,614 รายเสร็จเรียบร้อย  พบปิดบัญชีได้ทันทีและจะได้รับเงินคืน 3,494 ราย
วันที่: 4 มีนาคม 2567
ผู้เข้าชม: 129,451

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

  กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม...

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567
วันที่: 4 มีนาคม 2567
ผู้เข้าชม: 11,948

กยศ. จับมือสถานศึกษานอกระบบ 74 แห่ง นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาลให้กู้แก่บุคคลอายุ 18 - 60 ปี

    28 กุมภาพันธ์ 2567   วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ...

default image
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 8,012

กยศ.เผย ลูกหนี้ทำสัญญาปรับหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย ผู้ค้ำที่ลูกหนี้ทำสัญญาจะหลุดพ้นความรับผิด/ถอนการบังคับคดีผู้ค้ำทุกราย ยืนยันทุกคนได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย

22 กุมภาพันธ์ 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย โดยผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นความรับผิดทันทีหลังลูกหนี้ทำสัญญา...

default image
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 9,419