Secondary

Languages

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  

ผลการให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

-  ผลการรับชำระหนี้จำแนกตามกลุ่มผู้กู้ ปี 2564 

รายงานผลสรุปผู้กู้ยืมเงินทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

-  รายงานผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินคดีที่ลงทะเบียนเพื่อต้องการปิดบัญชีฯ

 

การให้บริการ Call Center

-  การให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2561​

-  การให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2562​

-  การให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2563

-  การให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2564

ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน

-  ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2561

-  ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2562

-  ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2563

-  ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2564