Secondary

Languages

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  

- รายงานผลการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

-  ผลการรับชำระหนี้จำแนกตามกลุ่มผู้กู้ ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 

 

-  รายงานสรุปผู้กู้ยืมเงินทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

-  รายงานผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินคดีที่ลงทะเบียนและปิดบัญชีตามมาตรการลดเบี้ยปรับ 100% ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

 

-  สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินที่มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

การให้บริการ Call Center

-  การให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2566 

 

ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน

-  ผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ปีงบประมาณ 2566