Secondary

Languages

ผู้บริหารองค์กร

 
 
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 508-509
 
 
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 512
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 511
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 515   
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 641
 
 
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
โทร 0-2016-2600 ต่อ 698
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี 
โทร 0-2016-2600 ต่อ 601
 
 
นางสาวมนเฑียร แสงทิม
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 629
นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
โทร 0-2016-2600 ต่อ 683

 

 

นายอาสิน ไชยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 677
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง
 โทร 0-2016-2600 ต่อ 219  
นางรัชดา ตันติมาลา
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 351   
นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 263
 

 

นายภาณุวัตร ลาภผล
ผู้อำนวยการฝ่ายคดี
  โทร 0-2016-2600  ต่อ 557
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ 
 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 
โทร 0-2016-2600 ต่อ 655 
นางสาวศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์
 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทร 0-2016-2600 ต่อ 252
นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร  
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร 0-2016-2600  ต่อ 505
 
 
 
นางสาวดลฤดี ศิริพรรณพงศ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
โทร 0-2016-2600 ต่อ 636 
นายศิริโรจน์ ยอดรัก 
หัวหน้ากลุ่มงานการแจ้งการหักเงินเดือน 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2
โทร 0-2016-2600 ต่อ 597
นางสาวอังคณา ภมรปฐมกุล 
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามหนี้ 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1
โทร 0-2016-2600 ต่อ 381