Secondary

Languages

ผู้บริหารองค์กร

 
 
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 508-509
 
 
 
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 512

 

 
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 511
         
 
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 515   
 
 
 
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
โทร 0-2016-2600 ต่อ 641
 
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 698
 
นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทร 0-2016-2600 ต่อ 609
 
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี และ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
โทร 0-2016-2600 ต่อ 601

 

 
นางสาวมนเฑียร แสงทิม
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง
โทร 0-2016-2600
ต่อ 629
 
 
นายบริพัฒน์ จิตการุณ
   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1
โทร 0-2016-2600
ต่อ 690
 
นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
โทร 0-2016-2600
ต่อ 683
 
นายอาสิน ไชยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 677            
 
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายคดี
โทร 0-2016-2600 ต่อ 655
 
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
โทร 0-2016-2600 ต่อ 219
 
นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 351
 
นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2
และ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 263