Secondary

Languages

ผู้บริหารองค์กร

 
 
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 508-509
 
 
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 512
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 511
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 515   
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 0-2016-2600 ต่อ 641
 
 
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 698
นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทร 0-2016-2600 ต่อ 609
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี 
โทร 0-2016-2600 ต่อ 601
นางสาวมนเฑียร แสงทิม
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง
โทร 0-2016-2600 ต่อ 629

 

นายบริพัฒน์ จิตการุณ
   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1
โทร 0-2016-2600 ต่อ 690
 
นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
โทร 0-2016-2600 ต่อ 683
 
 
นายอาสิน ไชยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 677  
 
 
 
 
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
           โทร 0-2016-2600 ต่อ 219     
นางรัชดา ตันติมาลา
 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 351
นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2
และ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
โทร 0-2016-2600 ต่อ 263
 

 

นายภาณุวัตร ลาภผล
ผู้อำนวยการฝ่ายคดี
  โทร 0-2016-2600  

 

นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 
โทร 0-2016-2600 ต่อ 655

 

 
นางสาวดวงพร ดอกไม้
 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
   โทร 0-2016-2600 ต่อ 206