Secondary

Languages

ผู้บริหารองค์กร

 
 
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
 
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         
นายอภินันช์ ศุนทรนันท์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
 
 
 
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
 
 
นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ
 

 

 

 
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี
 
นางสาวมนเฑียร แสงทิม
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง
 
 
นายบริพัฒน์ จิตการุณ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้
 
นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
 
นายอาสิน ไชยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี          สารสนเทศ            
 
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
 
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 
นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
รักษาการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์