Secondary

Languages

แผนปฏิบัติการ

  • รายงานผลการดาเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)  ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ...คลิก
  • แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ...คลิก

  • แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)  ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2564  ...คลิก

  • แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ประจำปี 2564

1. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง และกระบวนการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติ...คลิก

2. แผน BCP flow chart สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง...คลิก

3. แผน BCP การสื่อสารสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง ช่องทางติดต่อ..คลิก

4. แผน BCP การสื่อสารสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง บุคลากรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา..คลิก