Secondary

Languages

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

       *  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

       *  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563