Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. และ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,577,594 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย คิดเป็น 54%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,138,102 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,819,051 ราย คิดเป็น 28%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 71,518 ราย คิดเป็น 1%