Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,217,458 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,458,429 ราย คิดเป็น 56%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,056,958 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,633,702 ราย คิดเป็น 26%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 68,369 ราย คิดเป็น 1%