Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดสุโขทัย
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวเอมอร เสี
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,621 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,600 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,162 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,818 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 73,041 ราย คิดเป็น 1%