Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง "กองทุนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา"ภายในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในเชิงนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อนำมาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอ

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,615,065 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,661,599 ราย คิดเป็น 65%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 803,222 ราย คิดเป็น 14%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,093,041 ราย คิดเป็น 19%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 53,964 ราย คิดเป็น 1%