Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,739,085 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,537,022 ราย คิดเป็น 53%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,299,490 ราย คิดเป็น 19%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,830,978 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 71,595 ราย คิดเป็น 1%