Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งมอบปริมาณโลหิตแล้วกว่า 43 ล้านซีซี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้มีโอกาสทำความดีและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมส่งมอบปริมาณโลหิต 43,565,900 ซีซี จากกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. เดือนมิถุนายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,655 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,508,997 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 959,845 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,241,783 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 61,030 ราย คิดเป็น 1%