Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565

    

 

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 ... คลิก  

2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 

3. คู่มือการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System  สำหรับปีการศึกษา 2565

- คู่มือสำหรับสถานศึกษา Version 1.01  ...คลิก

- คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 ...คลิก

- คู่มือระบบตัวแทน ...คลิก

- คู่มือการคืนเงินสถานศึกษา (e-Audit) ...คลิก

- คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ระบุข้อมูลผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย/ไม่ใช่สัญชาติไทย สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ...คลิก 

- คู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติรายได้ ...คลิก

- คู่มือการกำหนดหลักสูตรเดียวกันจำนวนภาคเรียนไม่เท่ากัน และหลักสูตรพิเศษ ...คลิก 

- คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.0  ...คลิก

- คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับสถานศึกษา Version 1.0  ...คลิก

- คู่มือระบบตัวแทน เมนูแก้ไขเอกสารสัญญา/แบบยืนยันฯ (กรณีที่ยังไม่สร้างใบนำส่ง) ...คลิก  

- คู่มือการยกเลิกการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร กรณีบันทึกค่าเล่าเรียนตามจริงไปแล้ว สำหรับสถานศึกษา Version 1.0...คลิก

- คู่มือการเบิกเงินข้ามภาคเรียน หรือข้ามปีการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน (ระดับอุดมศึกษา) ...คลิก

- การบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา ...คลิก

- การแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรและค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ลงทะเบียนจริง ...คลิก

- การแก้ไขรหัสนักเรียน นักศึกษา สำหรับสถานศึกษา...คลิก

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา ...คลิก

4. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

-  การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ ... คลิก

-  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565 ... คลิก  

- รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2565 ...คลิก 

- การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ...คลิก

- แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม   (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ทั้ง 4 ลักษณะ สำหรับปีการศึกษา 2565 ...คลิก

-  การคืนเงินสถานศึกษา ปี 2565 

5. คำถามที่พบบ่อย

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 1 รวบรวม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565... คลิก   

6. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.  (Update ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ... คลิก   

 


 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

*  โทรศัพท์  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา

วันที่: 
4 July 2022