Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไปและการชี้แจงรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการชำระหนี้” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,284 ราย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,975,241 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,535,669 ราย คิดเป็น 59%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,000,985 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,374,613 ราย คิดเป็น 23%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 64,001 ราย คิดเป็น 1%