Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “ทุนห
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,339 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,935 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,761 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,022 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 72,621 ราย คิดเป็น 1%