Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายพิชิต มิทราวงศ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ SME D Bank
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายพิชิต มิทราวงศ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือSME D Bank เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 256
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,621 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,600 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,162 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,818 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 73,041 ราย คิดเป็น 1%