Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ.เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนิสิตสามารถวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. เดือนมิถุนายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,655 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,508,997 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 959,845 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,241,783 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 61,030 ราย คิดเป็น 1%