Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. และ กสศ. ร่วมผนึกกำลังสร้างโอกาสทางการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เตรียมแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินการร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,770,137 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,600,770 ราย คิดเป็น 62%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 962,520 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,147,231 ราย คิดเป็น 20%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 59,616 ราย คิดเป็น 1%