Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

 กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดระยอง จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,215,161 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,521,858 ราย คิดเป็น 57%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,060,259 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,565,712 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 67,332 ราย คิดเป็น 1%