Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. จับมือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,621 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,600 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,162 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,818 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 73,041 ราย คิดเป็น 1%