Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กระทรวง อว. จับมือ กยศ. ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้กู้ยืมร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างทั่วถึง โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,585 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,543,689 ราย คิดเป็น 61%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 961,080 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,206,106 ราย คิดเป็น 21%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 60,710 ราย คิดเป็น 1%