Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุน พร้อมเข้าร่วมปลูกป่า โครงการ “จิตอาสา มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุน พร้อมเข้าร่วมปลูกป่ากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโครงการ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,470,274 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,489,523 ราย คิดเป็น 54%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,171,044 ราย คิดเป็น 18%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,739,253 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 70,454 ราย คิดเป็น 1%