Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีมติคัดเลือก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (วาระที่ 2) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,975,434 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,490,619 ราย คิดเป็น 58%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 999,952 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,420,182 ราย คิดเป็น 24%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 64,681 ราย คิดเป็น 1%