Secondary

Languages

คำถามที่พบบ่อย

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงินได้จากชุดชำระเงิน (Pay-in Slip)

กรณีปรับเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถปรับเพิ่มจำนวนเงินได้ แต่กรณีปรับลดจำนวนเงิน หน่วยงาน (นายจ้าง) ไม่สามารถปรับลดจำนวนเงินได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีเงินเดือนไม่เพียงพอให้หักเงินเดือนภายหลังได้หักตามลำดับของกฎหมายแล้ว และจะต้องใส่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในระบบ e-PaySLF 

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถดำเนินการโอนย้ายผู้กู้ยืมเงินไปยังสาขาที่ผู้กู้ยืมเงินสังกัดอยู่ผ่านระบบ e-PaySLF เพื่อหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

เพื่อความสะดวกในการทำรายการหักเงินเดือน หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถ Download File ในรูปแบบของ Excel File หรือ CSV File เพื่อทำรายการหักเงินเดือนได้ 

 หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินของผู้กู้ยืมเงินที่ต้องหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านระบบ e-PaySLF ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ของทุกเดือน

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถตรวจสอบและทำรายการหักเงินเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือน และยืนยันรายการหักเงินเดือนให้เสร็จสิ้นภายในรอบเดือนนั้น 

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay-in Slip) และต้องชำระเงินไม่เกินวันที่ครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องชำระพร้อมกับการนำส่งภาษีของหน่วยงานได้