Secondary

Languages

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
และสร้างอนาคตให้คนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย”

พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/ เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ / ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม 

2. พัฒนาองค์กรในทุกมิติด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมรองรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


เป้าหมาย (Goal)

1. สนับสนุนส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และความภาคภูมิใจแก่ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการชำระหนี้คืนเพื่อส่งต่อโอกาสให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

4. สามารถบริหารจัดการกองทุนโดยไม่พึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

5. เป็น Smart Organization อย่างเต็มรูปแบบ (Smart Services / Smart Operations / Smart Offices / Smart Peoples)