Secondary

Languages

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • O29 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ ของผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

       *  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

       *  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

  • o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

 

  • o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

​-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

​-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

​-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562