Secondary

Languages

งบประมาณ

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1 

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 3 

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561