Secondary

Languages

การให้บริการ

  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
  • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

-  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2557

-  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2558

-  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2559

-  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2560

-  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561