Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ชี้แจงกรณีข่าวอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีข่าวอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจำนวนมากมีสาเหตุจากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเป็นเวลานาน ยืนยันคิดอัตราดอกเบี้ย 1% และคิดเบี้ยปรับตามคำพิพากษา แต่หากยังไม่ถูกดำเนินคดีจะคิดเบี้ยปรับเพียง 0.5% ซึ่งเงินที่ชำระคืนกองทุนจะเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่นั

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,215,161 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,521,858 ราย คิดเป็น 57%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,060,259 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,565,712 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 67,332 ราย คิดเป็น 1%