Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” กรุงเทพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,605,325 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,547,074 ราย คิดเป็น 63%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 976,602 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,025,359 ราย คิดเป็น 18%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 56,290 ราย คิดเป็น 1%