Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

เตรียมพร้อมให้กู้ยืม 64

 

 

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ... คลิก  

2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564...(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

3. คู่มือการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System  สำหรับปีการศึกษา 2564

- คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา ...คลิก 

- สำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 ...คลิก

- สำหรับสถานศึกษา Version 1.01  ...คลิก 

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา ...คลิก

4. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

-  เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564  ... คลิก

-  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ... คลิก

-  ขั้นตอนการใช้งานระบบ  DSL (การให้กู้ยืม) ...คลิก

- รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2564 ...คลิก 

5. คำถามที่พบบ่อย

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 1 รวบรวม ณ วันที่ 7 เมษายน 2564... คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 2 รวบรวม ณ วันที่ 26 เมษายน 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 3 รวบรวม ณ วันที่ 29 เมษายน 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 4 รวบรวม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 5 รวบรวม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 6 รวบรวม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ...คลิก 

 


 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

*  โทรศัพท์  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา

 

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2564