Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

เตรียมพร้อมให้กู้ยืม 64

 

                

 

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ... คลิก  

2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564  ... คลิก  

3. คู่มือการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System  สำหรับปีการศึกษา 2564

- คู่มือสำหรับสถานศึกษา Version 1.01  ...คลิก

- คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 ...คลิก

- คู่มือระบบตัวแทน ...คลิก 

- คู่มือการคืนเงินสถานศึกษา (e-Audit) ...คลิก  

- คู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติรายได้ ...คลิก

- คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.0  ...คลิก

- คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร สำหรับสถานศึกษา Version 1.0  ...คลิก

- คู่มือระบบตัวแทน เมนูแก้ไขเอกสารสัญญา/แบบยืนยันฯ (กรณีที่ยังไม่สร้างใบนำส่ง) ...คลิก  

- คู่มือการบันทึกค่าเล่าเรียนที่ได้รับส่วนลด กรณีได้รับโอนเงินค่าครองชีพแล้ว ระดับอุดมศึกษา...คลิก

- คู่มือการยกเลิกการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร กรณีบันทึกค่าเล่าเรียนตามจริงไปแล้ว สำหรับสถานศึกษา Version 1.0...คลิก

- การบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา ...คลิก

- การแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรและค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ลงทะเบียนจริง ...คลิก

- การแก้ไขรหัสนักเรียน นักศึกษา สำหรับสถานศึกษา...คลิก

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา ...คลิก

4. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

-  เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564  ... คลิก

-  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ... คลิก  

- รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2564 ...คลิก

- การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ...คลิก

- แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม   (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ทั้ง 4 ลักษณะ สำหรับปีการศึกษา 2564 ...คลิก

- การส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2564

     -  บัญชีรับคืนเงินสถานศึกษา ...คลิก

     -  แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ...คลิก

     -  แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ขยายเวลา)  ...คลิก

     -  แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคการศึกษาที่ 3/2564  ...คลิก 

5. คำถามที่พบบ่อย

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 1 รวบรวม ณ วันที่ 7 เมษายน 2564... คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 2 รวบรวม ณ วันที่ 26 เมษายน 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 3 รวบรวม ณ วันที่ 29 เมษายน 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 4 รวบรวม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 5 รวบรวม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564...คลิก

- คำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 6 รวบรวม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ...คลิก 

6. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ(Update ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ... คลิก 

 


 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

*  โทรศัพท์  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา

 

 
วันที่: 
2 ธันวาคม 2564