Secondary

Languages

การโอนเงินกู้ยืม

การโอนเงินกู้ยืม กองทุนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับ ธนาคาร

*กรณีผู้กู้ยืมเงิน /สถานศึกษา ไม่ได้รับเงิน ให้ติดต่อธนาคาร