Secondary

Languages

การกู้ยืม

 

 

คลิปวิดีโอขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DLS  

01  ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ... คลิก

02  การเตรียมการให้กู้ยืม โดยสถานศึกษา ... คลิก

03  การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา ... คลิก

04  การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ... คลิก

05  การยื่นคำขอกู้ยืม ... คลิก